Εφαρμογή τεχνικών Βαθιάς Μάθησης σε ανεπαρκώς τιτλοφορημένα δεδομένα αισθητήρων για την αναγνώριση χειρονομιών – On applying Deep Learning techniques to insufficient labeled sensor data for gesture recognition.

Χρηματοδότηση:  € 45.545,50 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας αποτελεί η ανάπτυξη, δοκιμή και αξιολόγηση ενός μοντέλου Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες φορετών συσκευών (wearable) να κάνουν χρήση προσωποποιημένων εφαρμογών επίγνωσης πλαισίου (context-aware) με στόχο την ευρύτερη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Κωδικός ΟΠΣ 5050324